Zaštita podataka ličnosti

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
VRCAVEVIJUGE.COM SERVISA

Član 1
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja.

Član 2
Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 3
Pre prikupljanja podataka, Kompanija u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
1.    Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Kompanija.
2.    Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Servisa, posredovanje u prometu autorskog i srodnih prava, odnosno virtuelno tržište - softverska platforma za deponovanje, postavljanje, menjanje i objavljivanje tekstova, muzičkih dela, sa rečima ili bez reči, na ekskluzivan ili neekskluzivan način, odnosno omogućavanje postavljanja i kreiranja sadržaja u skladu sa zakonom.
3.    Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i to korisnika usluga, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
4.    Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
5.    Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona.
6.    Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo. Povlačenjem pristanka o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti ne prestaje svojstvo ugovorne strane, niti prestaju ugovorne obaveze lica koje je pristanak za obradu povuklo.
7.    Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 4
Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:
•    ime i prezime, 
•    datum rođenja, 
•    JMBG,
•    adresa, 
•    adresa elektronske pošte (e-mail adresa), 
•    IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu, (uključujući i “cookie“ podatke).
Podatak koji se prikuplja isključivo u svrhu plaćanja Korisniku je broj bankovnog računa Korisnika. 

Član 5
Korisnik je u obavezi da svoje podatke blagovremeno ažurira ukoliko dođe do njihove promene. 

Član 6
Kompanija može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.
Kompanija ne prikuplja podatke Korisnika o platnoj kartici. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Kompaniji ili trećim licima. 

Član 7
Kompanija ne odgovara za tačnost podataka koja su na Servis unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 8
Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Član 9
Ovaj Pravilnik počinje da se primenjuje osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.
Član 10
Svaki odštampani primerak ovog Pravilnika  proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.

U Beogradu, dana 20.03.2017. godine

VRCAVE VIJUGE D.O.O. BEOGRAD
Kristina Šurbatović, direktor