Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA VRCAVEVIJUGE.COM SERVISA
SA PRAVILNIKOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

1. OPŠTE ODREDBE
Član 1
VrcaveVijuge.com je servis koji se nalazi na Internet adresi http://www.vrcavevijuge.com i dostupnim aplikacijama za mobilne uređaje (u daljem tekstu: Servis) i deo je usluga koje pruža VRCAVE VIJUGE D.O.O. BEOGRAD, ul. Nebojšina br. 6, matični broj: 21108219, PIB: 108996398 (u daljem tekstu: Kompanija).

Član 2
Servis je namenjen uspostavljanju kontakta i posredovanju između lica koja se bave izradom muzičkih dela, sa rečima ili bez reči, i lica kojima su muzička dela potrebna ili lica koja žele da doprinesu u izradi, odnosno preradi istih.

Član 3
Kompanija omogućava korišćenje usluga i sadržaja Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja i Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti i Cenovnikom koji su njegovi sastavni delovi i zajedno čine celokupan pravni odnos (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja).
Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve usluge i sav sadržaj Servisa kao i na sve druge usluge Kompanije koje su sa Servisom povezane. 
Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između Kompanije i svakog pojedinog korisnika, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem navedenog Servisa.

Član 4
Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka i autorskih prava, u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Član 5
Kompanija putem Servisa pruža isključivo uslugu informacionog društva. 
Kompanija prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način samostalno: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabira primaoca prenosa.

Član 6
Servis omogućava svojim Korisnicima da ga koriste kao virtuelno tržište, odnosno softversku platformu za deponovanje, postavljanje, menjanje i objavljivanje tekstova, muzičkih dela, sa rečima ili bez reči, na ekskluzivan ili neekskluzivan način.
U smislu Servisa i ovih Uslova korišćenja, objavljivanjem se smatra publikovanje.
U smislu Servisa i ovih Uslova korišćenja, deponovanjem se smatra svako dostavljanje sadržaja Kompaniji putem Servisa.

Član 7
Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža kompanija, i kršenjem Uslova korišćenja.


2. INTEGRITET SERVISA
Član 8
Servis je prevashodno namenjen promovisanju Korisnika i njihovih muzičkih dela sa ili bez reči i tekstova (u daljem tekstu: autorska dela korisnika), kao i omogućavanju korisnicima da zajednički kreiraju autorska dela.

Član 9
Podaci koje Korisnici unose u bilo koji segment Servisa moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo Korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva Korisnika. Ispravnost podrazumeva jezičku (gramatičku i pravopisnu) ispravnost i pravnu ispravnost (unetim podacima se ne krše zakoni ili prava trećih lica).


3. POSETIOCI I KORISNICI
Član 10
Posetilac, u smislu ovih Uslova korišćenja, jeste svako lice koje putem Interneta pristupi Servisu, bez prijave ili registracije poseti Servis, odnosno bez plaćanja bilo kakve naknade. 
Posetilac može da se upozna sa dostupnim sadržajem Servisa namenjenim posetiocima.

Član 11
Korisnik može biti samo ono lice koje se kao Korisnik registrovalo putem Servisa pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. 
Korisnikom može postati svako punoletno fizičko lice, svako maloletno fizičko lice uz saglasnost roditelja ili staratelja, kao i svako uredno registrovano pravno lice. 

Član 12
Korisnikom se postaje prijavljivanjem na Servis, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i potvrdnim odgovorom na primljenu verifikacionu poruku na adresu elektronske pošte (verifikacioni e-mail). 
Korisnik klikom na verifikacioni link daje saglasnost da se prikupe podaci o ličnosti, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja. Korišćenje se zasniva klikom na potvrdni linku u verifikacionoj e-mail poruci koju je Servis poslao putem elektronske pošte na adresu koju je Korisnik naznačio prilikom započinjanja postupka registracije.

Član 13
Kompanija ima isključivo pravo da, bez obrazloženja, odobri ili odbije zahtev za registraciju, korišćenje, upotrebu Servisa ili korišćenje drugih usluga Kompanije bilo kom postojećem ili budućem Korisniku u bilo kom trenutku. 
Kompanija zadržava pravo da Korisniku otkaže korišćenje i pristup Servisu u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili zakona Republike Srbije. Korisnik kome je otkazano korišćenje od strane Kompanije nema pravo da se ponovo registruje kao Korisnik, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Kompanije.

Član 14
Svakom pojedinom prijavom na Servis, u toku trajanja korisničkog odnosa, Korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i svim sadržajima Servisa na koje je pretplaćen, odnosno koji mu je Kompanija odobrila. 
Korisnik može dostavljati i objavljivati sopstveni sadržaj isključivo prema tehničkim mogućnostima Servisa. 
Korisnik može da podesi svoj korisnički nalog isključivo prema tehničkim mogućnostima Servisa. 
Vidljivost korisničkog sadržaja može da, po svojoj diskrecionoj oceni i funkcionalnosti Servisa, reguliše Kompanija.

Član 15
Korisnik samostalno bira korisničko ime i lozinku (u daljem tekstu: pristupni podaci). 
Korisničko ime (naziv, ime ili pseudonim) kojim se Korisnik predstavlja na Servisu ne sme da bude na bilo koji način nepristojno i/ili uvredljivo, da sadrži referencu na adresu elektronske pošte ili Internet adresu, ili da se njime krši neko pravo trećeg lica. 
Korisnik je isključivo odgovoran za tajnost pristupnih podataka, kao i korišćenja Servisa putem njegovih pristupnih podataka. 
Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu.  
Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.


Član 16
Korisnik za vreme trajanja ugovornog odnosa sa Kompanijom ne može jednostrano otkazati korišćenje Servisa.
U slučaju da dođe prevremenog prestanka korišćenje Servisa, ili prevremenog prestanka ugovornog odnosa sa Korisnikom, bez obzira na razlog prestanka, Kompanija ima pravo da zadržati pun iznos svih pripadajućih naknada, na ime ugovorne kazne.


4. ZAŠTITA PRAVA

Član 17
Kompanija će u svakoj pojedinoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti i autorskih prava svim licima koja imaju ostvarivati svoj pravni interes ili licima čije je pravo povređeno, tako što će bez odlaganja:
•    na zahtev oštećenog lica ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, i sačuvati ga u elektronskoj formi za potrebe bilo kog postupka koji bi mogao biti pokrenut, a u svrhu obezbeđenja dokaza, veštačenja i slično;
•    nadležnom organu ili oštećenom licu, dostaviti korisničke podatke autora čije delo krši neko od navedenih ili drugih prava,
sve u skladu sa zakonima Republike Srbije.


5. SMERNICE

Član 18
Korisnici se obavezuju da prilikom dostavljanja sadržaja poštuju ovde navedene Smernice. Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji Korisnik, dostavi na Servis ukoliko se tim sadržajem krše ove Smernice. 

Član 19
Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):
•    otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca, ili promoviše nedozvoljene aktivnosti, zastrašujući, preteći, nepristojan, ili klevetnički,
•    uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe,
•    eksploatiše ljude,
•    sadrži nagost, nasilje, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle,
•    traži lične informacije, ili krši nečiju privatnost, traži lozinke, ili informacije pomoću kojih je moguće izvršiti identifikaciju lica,
•    javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe, 
•    sadrži, ili promoviše informacije za koje postoji saznanje da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, 
•    narušava tuđa prava intelektualne svojine, kao što su autorsko i srodno pravo, žigovno, patentno ili pravo industrijske svojine,
•    uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“,
•    podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući izradu, kupovinu ili posedovanje ilegalnog oružja, droga ili kontrolisanih ili zabranjenih supstanci ili stvari, 
•    pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa,
•    uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje, ili piramidalne šeme,
•    krši na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

Član 20
U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena, ili zabranjena na Servisu:
•    kriminalne aktivnosti, uključujući prevare, piramidalne šeme, i slično, 
•    distribucija nedozvoljenog sadržaja, “spam“, širenje virusa, ili drugih štetnih datoteka, 
•    kršenje prava intelektualne svojine ili krađu poslovne tajne,
•    direktno oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge,
•    zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, neka od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Servisa,
•    falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija,
•    aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih zlonamernih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži,
•    mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta, ili mreže,
•    prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata, preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način,
•    HTML, CSS ili neko drugo kodiranje na stranici profila Korisnika, uključujući i skriveni kod u dostavljenom sadržaju, koji nije povezan sa prirodom tog sadržaja;
•    bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što su, ali ne ograničavajući se na, korišćenje skripata za slanje sadržaja (teksta, slika ili audio-video zapisa);
•    interferencije, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa, ili mreže ili uslugama povezanim sa Servisom;
•    imitiranje ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica;
•    korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov;
•    prodaja ili prenos korisničkog profila na neki drugi način;
•    korišćenje informacija dobijenih putem Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi;
•    nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti putem nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe;
•    brisanje ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva ili intelektualne svojine koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja;
•    korišćenje metaoznaka ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka koji sadrže naziv Kompanije, žiga, URL adresa ili naziva proizvoda i usluga bez prethodne izričite dozvole Kompanije;
•    pokušaj da se ispita, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa, ili prekrše ili zaobiđu bilo koje bezbednosne mere ili mere provere identiteta;
•    prikupljanje ili skladištenje ličnih podataka o drugim Korisnicima bez njihove izričite dozvole;
•    imitiranje ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare;
•    korišćenje usluga Kompanije na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim propisima, ili povreda integriteta Servisa ili bezbednosti mreže na kojoj se Servis nalazi.

Član 21
Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. 
Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. 
Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. 

Član 22
Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju Korisnik pošalje Kompaniji. 
    

6. AUTORSKO PRAVO KORISNIKA

Član 23
    Servis, pored ostalog, omogućava Korisniku da autorsko delo korisnika putem Servisa objavi i deponuje, u skladu sa Cenovnikom. 

Član 24
Korisnik Kompaniji sav sadržaj, uključujući i autorska dela korisnika, dostavlja u elektronskom obliku, odnosno u formi elektronskog zapisa.
Dostavljanjem sadržaja, odnosno autorskog dela korisnika na Servis, kao lice koji taj sadržaj ili autorsko delo dostavlja, Korisnik daje saglasnost da isti postanu vidljivi svakom posetiocu Servisa.
Dostavljanjem autorskog dela korisnika i odabirom odgovarajuće opcije Servisa, Korisnik određuje način na koji će se autorskog dela korisnika na Servisu objaviti (publikovati), u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. 
Dostavljanjem autorskog dela korisnika, Korisnik daje dozvolu da drugi Korisnici Servisa vrše izmenu dostavljenog autorskog dela korisnika, kao i dozvolu za preradu dela (npr. muzičke obrade, aranžmani, adaptacije i drugo).
Korisnik garantuje da je autor, odnosno da ima pravo zaključenja ugovora kojim se prenose sva autorska prava na celokupnom sadržaju koji dostavlja kompaniji. 
Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo Korisnik, bez obzira na to da li je vidljivost takvog sadržaja Kompanija odobrila ili ne. 

Član 25
Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji dostavlja Korisnik. 
Kompanija zadržava pravo da ispita svaki sadržaj koji joj Korisnik dostavi. 
Kompanija ima diskreciono pravo da, prema sopstvenoj oceni, svakom pojedinom Korisniku, dozvoli ili ne dozvoli ili ukine mogućnost objave ili deponovanja svakog pojedinog sadržaja koji Korisnik na servis postavlja kao autorsko delo korisnika, bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja. 
Prijemom sadržaja na Servis, Kompanija ne potvrđuje da taj sadržaj ima svojstvo autorskog dela ili predmeta srodnog prava, niti da na tom sadržaju postoji autorsko ili srodno pravo.

Član 26
Kompanija potvrđuje da je sa određene IP adrese Korisnik dostavio određeni sadržaj u tačno određeno vreme u tačno određenom formatu, kao i da je sadržaj dostavljen od strane lica koje je koristilo pristupne parametre tačno određenog Korisnika. 
Kompanija se obavezuje da pruži dokaz o deponovanju bilo kom zainteresovanom licu.

Član 27
Dostavljanjem autorskog dela korisnika, Korisnik na Kompaniju prenosi sva imovinska prava na isključiv način, bez predmetnog, prostornog vremenskog ili nekog drugog ograničenja. Korisnik daje dozvolu Kompaniji, da stečeno imovinsko pravo u celini može preneti na treće lice. Ova dozvola izričito sadrži: dozvolu za objavljivanje dela, dozvolu za beleženje dela na nosač zvuka i dozvola za emitovanje dela.
Korisnik, osim putem Servisa, neće dostavljeno autorsko delo korisnika objaviti na drugom mestu ili na drugi način (u istom ili izmenjenom obliku, odnosno formi), niti će prava na dostavljenom autorskom delu korisnika, u celini ili delimično, preneti ili ustupiti trećem licu na bilo koji način i pod bilo kojim uslovima, za vreme trajanja ugovornog odnosa sa Kompanijom. U slučaju kršenja ove odredbe, Kompanija ima pravo da od Korisnika zahteva naknadu štete.
    
Član 28
Korisnik putem odabira opcije Servisa može da se opredeli da li želi da stečeno imovinsko pravo Kompanija prenosi na treće lice neekskluzivno ili ekskluzivno. Jednom odabrani neekskluzivni način prenosa nije moguće promeniti u ekskluzivni.
Ukoliko je Korisnik odabrao da autorsko delo putem Servisa bude dostupno na neekskluzivan način, Kompanija može stečena prava na autorskom delu korisnika preneti na neograničen broj trećih lica, pod uslovima i na način na koji to putem Servisa odredi Kompanija. 
Ukoliko je Korisnik odabrao da autorsko delo putem Servisa bude dostupno na ekskluzivan način, Kompanija može stečena prava na autorskom delu korisnika preneti na jedno jedino treće lice, pod uslovima i na način na koji to Kompanija sa tim trećim licem ugovori.
Dostavljanjem autorskog dela korisnika, Korisnik ovlašćuje Kompaniju da može da u njegovo ime i za njegov račun pregovara sa trećim licima u cilju postizanja što veće naknade za autorsko delo korisnika, i ovlašćuje Kompaniju da od trećeg lica u ime i za račun Korisnika naplati naknadu koju je Kompanija samostalno ugovorila, i da Korisniku prenese naplaćenu naknadu, umanjenu za iznos provizije koja pripada Kompaniji prema Cenovniku važećem u vreme naplate naknade.

Član 29
Korisnik se obavezuje da zaključi odgovarajući ugovor u zakonom propisanoj formi, kada god je to neophodno radi ostvarivanja prava iz ovih Uslova korišćenja.
U slučaju da Korisnik i Kompanija zajednički ostvaruju prava preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, to ostvarivanje prava će biti u procentu definisanim prema Cenovniku važećem u vreme ugovaranja naknade.

Član 30
U slučaju prerade ili koautorstva nad autorskim delom korisnika putem korišćenja dostupnih funkcionalnosti Servisa, Korisnici ostvaruju svoja autorska, odnosno koautorska prava u potpunosti u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima i ovim Uslovima korišćenja.

7. AUTORSKO PRAVO KOMPANIJE

Član 31
Kompanija ima isključivo autorsko pravo na Servisu i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet (uključujući i elemente koji se odnose na korisnički interfejs i korisničko iskustvo), podaci i baze podataka, programski kod, kao i na drugim elementima kojih je Kompanija autor. 

Član 32
Neovlašćeno korišćenje Servisa u celini ili delimično, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Član 33
Servis može da sadrži i elemente na kojima isključiva autorska prava imaju druga lica, kao što su sadržaji Korisnika, poslovnih partnera, oglašivača i slično. Navedena lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci autorskih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu ili je dostupan putem Servisa.

Član 34
Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja, odnosno unosa koji prati te elemente, odnosno usluge informacionog društva, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Član 35
Dalje prenošenje sadržaja sa Servisa, bez obzira na to ko je autor sadržaja, je dozvoljeno samo uz prethodnu pisanu saglasnost Kompanije uz obaveznu napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa.


8. PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 36
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja.

Član 37
Kompanija vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 38
Pre prikupljanja podataka, Kompanija u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
1.    Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Kompanija.
2.    Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Servisa, posredovanje u prometu autorskog i srodnih prava, odnosno virtuelno tržište - softverska platforma za deponovanje, postavljanje, menjanje i objavljivanje tekstova, muzičkih dela, sa rečima ili bez reči, na ekskluzivan ili neekskluzivan način, odnosno omogućavanje postavljanja i kreiranja sadržaja u skladu sa zakonom.
3.    Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i to korisnika usluga, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
4.    Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Kompaniji, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
5.    Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona.
6.    Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo. Povlačenjem pristanka o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti ne prestaje svojstvo ugovorne strane, niti prestaju ugovorne obaveze lica koje je pristanak za obradu povuklo.
7.    Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 39
Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:
•    ime i prezime, 
•    datum rođenja, 
•    JMBG,
•    adresa, 
•    adresa elektronske pošte (e-mail adresa), 
•    IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu, (uključujući i “cookie“ podatke).
Podatak koji se prikuplja isključivo u svrhu plaćanja Korisniku je broj bankovnog računa Korisnika. 

Član 40
Korisnik je u obavezi da svoje podatke blagovremeno ažurira ukoliko dođe do njihove promene. 

Član 41
Kompanija može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Kompanija može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.
Kompanija ne prikuplja podatke Korisnika o platnoj kartici. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Kompaniji ili trećim licima. 

Član 42
Kompanija ne odgovara za tačnost podataka koja su na Servis unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 43
Sva opšta akta Kompanije moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Kompanije nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.


9. NAKNADE
Član 44
Kompaniji pripadaju naknade, odnosno provizije u skladu sa Cenovnikom važećim na dan plaćanja naknade, odnosno provizije.


10. POREZI
Član 45
Svi iznosi koji se, kada se za to steknu uslovi, isplaćuju Korisniku, se iskazuju isključivo u bruto iznosu.
Kompanija će u svakoj pojedinoj prilici primeniti pozitivne propise Republike Srbije, i ukoliko tako propisi nalažu, obračunaće i platiti sve pripadajuće poreze i doprinose u ime i za račun Korisnika koji je rezident Republike Srbije, na sve eventualne autorske naknade ili honorare, odnosno sve iznose koji se Korisniku isplaćuju. 
Svaki pojedini Korisnik koji nije rezident Republike Srbije je dužan i isključivo je odgovoran da po prijemu bilo kog iznosa koji je eventualno stečen putem Servisa, bez obzira na visinu ili način sticanja, samostalno obračuna i izmiri sve obaveze fiskalnog i javnopravnog karaktera u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je dužan da izmiri porez.

Član 46
    Kompanija odgovara isključivo za plaćanje sopstvenih obaveza fiskalnog i javnopravnog karaktera, prema važećim propisima Republike Srbije.


11. OBAVEŠTAVANJE

Član 47
    Korisnik je saglasan da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na poslovne aktivnosti Kompanije i sadržaj Servisa, kao i reklamna obaveštenja.

Član 48
    Korisnik je saglasan da prima obaveštenja koja se odnose na funkcionalnost Servisa (npr. obaveštenja promenama funkcionalnosti ili o isteku perioda deponovanja i sl.).


12. REKLAMACIJE

Član 49
Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju. Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža u potpunosti je izvršena, jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Korisnika usluge da uslugu koristi. 
Korisnik svakim pojedinim plaćanjem naknade potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača.


13. NEDOSTUPNOST SERVISA

Član 50
Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. 
Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. 
Za napred navedeno odgovorni su pružaoci Internet usluga.

Član 51
Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema. 

Član 52
Svakom Posetiocu, kao i Korisniku, je zabranjeno da blokira, prekriva ili prepravlja sadržaj koji je generisao Servis, kao i da na bilo koji drugi način blokira ili onemogućava nesmetani rad servisa. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost bilo koje Internet stranice Servisa kao i sa njim povezanim Internet stranicama je zabranjena. 
Korisnik ne sme da preduzima radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Servisa. 

Član 53
Kompanija nije obavezna da proverava, niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje bilo kog Posetioca ili Korisnika kada je u pitanju upotreba Servisa.


14. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Član 54
Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih Korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.
Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorsko pravo. Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj kojeg je autor, odnosno koji je putem Servisa učinio javno dostupnim, ili kojeg je putem Servisa deponovao.

Član 55
Za samu registraciju Korisnika, kao i za sav sadržaj koji Korisnik objavljuje putem Servisa, Korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz tog sadržaja mogu da proisteknu, dok Kompanija može da uklanja registracije Korisnika i/ili sadržaj ukoliko oceni da dolazi do kršenja ovih Uslova korišćenja. 

Član 56
Sadržaj koji Korisnici postavljaju putem Servisa, bez obzira na oblik sadržaja (tekst, muzika i slično) mora biti tačni i ispravan. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku, pravopisnu i činjeničnu ispravnost. Za svaki pojedini sadržaj isključivu odgovornost snosi Korisnik koji je sadržaj dostavio, bez obzira na to da li je Kompanija odobrila vidljivost takvog sadržaja ili ne.

Član 57
Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane Korisnika. 
Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju joj je predao Korisnik usluge informacionog društva, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa. 

Član 58
Osim u slučaju namere ili krajnje nepažnje Kompanije, Kompanija ne odgovara za bilo koju štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, radnji suprotnih Uslovima korišćenja, nemara i drugo.


15. JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Član 59
Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Član 60
Na sve sporove do kojih može doći između Kompanija i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. 
Kompanija i Korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je stvarno nadležni sud u Beogradu. 

Član 61
Ukoliko dva Korisnika nisu drugačije ugovorila, na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika, u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. 
Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora biće stvarno, mesno i funkcionalno nadležan sud prema okolnostima konkretnog slučaja. 

Član 62
Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

16. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63
Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati elektronskom poštom svim Korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene. 

Član 64
Ukoliko već registrovani Korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. 
Stupanjem novih Uslova korišćenja na snagu, ne diraju se stečena prava Korisnika.

Član 65
Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

Član 66
    Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.

U Beogradu, dana 20.03.2017. godine

VRCAVE VIJUGE D.O.O. BEOGRAD

Kristina Šurbatović, direktor