Najčešća pitanja

NAJČEŠĆA PITANJA

1. ŠTA JE AUTORSKO DELO?
Zakonom o autorskom i srodnim pravima, autorsko delo je definisano kao originalna duhovna tvorevina autora izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine. 
Prema slovu Zakona, autorsko delo uživa autorsko-pravnu zaštitu momentom nastanka dela. 

Dakle, da bi autor uživao moralna i imovinska prava u pogledu svog autorskog dela, nije potrebno da to delo bilo gde “prijavi” ili “registruje“ ili “deponuje“, već autor ima prava na svom delu od momenta nastanka dela, po samom zakonu.

2. ŠTA DOBIJAM DEPONOVANJEM AUTORSKOG DELA I KOLIKO SE PLAĆA?

Prijavljivanjem ili deponovanjem dela ne utvrđuje se pravo autorstva na bilo koji način, već se pribavlja dokaz da je neko lice prijavilo, odnosno deponovalo, neko delo. Lice koje vrši prijavu, odnosno deponovanje dela, može se smatrati autorom samo ako je zaista to delo stvorilo, a samo prijavljivanje, odnosno deponovanje, može da posvedoči o vremenu i mestu kada je prijavljivanje, odnosno deponovanje izvršeno. Ipak, ove dokaze je moguće osporavati pred sudom.

Što se našeg Servisa tiče, samim prijavljivanjem, odnosno deponovanjem autorskog dela, stvaraju se uslovi da se u bilo kom momentu izda potvrda o tome koje delo, kada i sa koje IP adrese je prijavljeno odnosno dostavljeno.

Prilikom deponovanja – lice koje tvrdi da je autor dela svojim potpisom potvrđuje autorstvo nad delom, i isključivo to lice snosi sve zakonske posledice ukoliko se ispostavi suprotno.

Naknada za deponovanje autorskog dela plaća se prema važećem Cenovniku na dan deponovanja dela.
Naš Servis omogućava da delo deponujete na maksimalan period i prema ograničenjima navedenim u Cenovniku, i to samo pod uslovom ekskluziviteta u smislu Uslova korišćenja (dakle, bez mogućnosti da isto delo bude zastupljeno još negde u komercijalne svrhe). U ovom periodu nije moguće jednostrano raskinuti ugovorni odnos sa nama. U slučaju da se to desi, imamo pravo da uklonimo delo, kao i da zadržimo pun iznos plaćene naknade.


3. ŠTA JE PUBLIKOVANJE AUTORSKOG DELA I KOLIKO SE PLAĆA?
Autorsko delo je objavljeno kad je, na bilo koji način i bilo gde u svetu, prvi put saopšteno javnosti od strane autora, odnosno lica koje je on ovlastio. Autorsko delo je saopšteno javnosti ako je učinjeno dostupnim većem broju lica koja nisu međusobno povezana rodbinskim ili drugim ličnim vezama.
Naknada za publikovanje autorskog dela plaća se prema važećem Cenovniku na dan publikovanja dela.


4. DA LI SU MOJI LIČNI PODACI BEZBEDNI?
U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Vrcave Vijuge d.o.o. Beograd, u svojstvu Rukovaoca ličnim podacima, je donelo Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti, i prijavilo zbirku podataka o ličnosti u Centralni registar koji vodi Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti. Poverenik je odobrio obradu podataka o ličnosti svojim Rešenjem broj 000000/2017 od 00.00.2017. godine, tako da su Vaši podaci bezbedni kako u pravnom, tako i u tehničkom smislu.
U skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, mi ćemo Vaše podatke koristiti samo u svrhu ostvarenja servisa koji koristite.
Inače, kao autor, možete iskoristiti mogućnost da se predstavljate i svoja dela potpisujete pod pseudonimom.

5. NA KOJI NAČIN MOGU DA DOKAŽEM DA SAM VLASNIK AUTORSKOG DELA U SLUČAJU KRAĐE ISTOG U ZEMLJI ILI INOSTRANSTVU (BERNSKA KONVENCIJA)?
Republika Srbija je potpisnik Bernske konvencije, kojom je propisana obaveza da sve zemlje potpisnice strancima pružaju istu zaštitu kao i svojim državljanima. U tom smislu, autorsko delo uživa autorsko-pravnu zaštitu prema pravilima zemlje u kojoj je došlo do kršenja autorskog prava, bez obzira na državljanstvo autora. Primera radi, ukoliko neko iz Kanade povredi Vaše autorsko pravo, imaćete sva prava koja ima i Kanadski državljani u ovom smislu.
Dokazivanje autorstva se vrši u odgovarajućem sudskom postupku, za kojeg je preporučljivo da angažujete advokata kome je to specijalnost. Kako smo privrženi ostvarivanju prava i zaštiti pravnih interesa autora, naš servis će na zahtev suda dostaviti sve podatke koje poseduje a koji se odnose na konkretan slučaj. Iako podaci sa našeg servisa mogu poslužiti u dokazne svrhe, mi ni na koji način ne možemo da tvrdimo, niti Vam dajemo bilo kakvu garanciju, da ćete uspeti u bilo kom autorsko-pravnom sporu.

6. DA LI MOGU DA IZMENIM VEĆ DEPONOVANO/PUBLIKOVANO AUTORSKO DELO? 
Da, ova izmena je moguća uz dodatnu naknadu, prema važećem Cenovniku na dan izmene dela.

7. DA LI AUTOR MOŽE DA BUDE MALOLETNO LICE? 
Autor može da bude maloletno lice, jer ne postoji nikakvo zakonsko ograničenje u pogledu godina starosti. Ipak, da bi maloletno lice punovažno koristilo naš servis, potrebno je da ima saglasnost roditelja ili staratelja.

8. DA LI MOGU DA DEPONUJEM NEDOVRŠENU PESMU, SAMO STROFU ILI REFREN? 
Naravno da možete, u tom slučaju ne oklevajte jer naše poslovanje upravo nudi mogućnost i autorima da se povezuju i u svojstvu koautora zajedno stvore autorsko delo, koje, na primer, čine tekst i kompozicija.

9. PRODAJA PRAVA NA KORIŠĆENJE AUTORSKOG DELA
U zavisnosti od toga da li se predmet autorskog prava prenosi na isključiv način (ekskluzivno) ili ne, određuje se i cena. Autorska dela korisnika koja su nam data na neekskluzivan način možemo prodati više puta, za razliku od dela koja su data ekskluzivno, koja možemo prodati samo jednom.
Naša provizija je definisana Cenovnikom, i nju plaća kupac autorskog dela, bez obzira da li je prodaja ekskluzivna ili ne. 
Cenu ćemo  formirati u zavisnosti od sledećih faktora: 
•    navedene minimalne cene
•    kvaliteta autorskog dela
•    osobina kupca 

10. GDE MOGU DA POGLEDAM SVOJE PESME?
Svaki autor na našem servisu ima svoju galeriju kojoj dobija pristup odmah nakon registracije i deponovanja autorskog dela na sajt.
Posetilac sajta ima mogućnost filtriranja autorskih dela i po autoru. Ovo znači da ukoliko se nekome dopada Vaš stil pisanja odnosno komponovanja, moći će da odmah vidi sva Vaša dela u Vašoj ličnoj galeriji.